مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده
 

مخازن پلی اتیلن مازندران

 

مخازن افقی در احجام متنوع از ۵۰ لیتر تا ۱۲۰۰۰ لیتری تولید می شوند

مخازن پلی اتیلن افقی تا حجم ۳۰۰۰ لیتری مجهز به یک عدد اتصال برنجی می باشند کهدر قسمت خروجی به

صورت رایگان نصب شده است

 

مخازن افقی پلی اتیلن مازندران ، در کشور های همسایه ، بازار خوبی دارند