مخزن پلی اتیلن مازندران
 

واحد مهندسی و توسعه فروش

مخـازن پـلی اتیـلن مـازنـدران

آماده ی ارائه مشاوره در خصوص انتخاب و نصب و بهره برداری صحیح

از مخازن و منابع و محصولات پلی اتیلنی می باشد