پلی اتیلن مازندران

انواع محصولات :

مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران ، در احجام ۵۰ لیتری تا ۲۰۰۰۰ لیتری

مخازن تلمب و مخازن منشوری و دبه های پلی اتیلن

مخازن افقی پلی اتیلن مازندران ، در احجام ۵۰ لیتری تا ۱۰۰۰۰ لیتری

سپتیک تانک های پیش ساخته پلی اتیلن مازندران

مخازن پشت نیسانی پلی اتیلن مازندران

مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران

زوک های پلی اتیلن مازندران

پایه یی مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران

وان های پلی اتیلن حمام و نشسته

وان های پلی اتیلن فرآوری

وان تراف بچه ماهی پلی اتیلن مازندران

وان های پرورش ماهی پلی اتیلن مازندران

ظرف تلقیح

وان گرد پلی اتیلن مازندران با پایه

وان های گرد پلی اتیلن مازندران

وان های میگو پلی اتیلن مازندران

بانکه های نساجی پلی اتیلن مازندران

وان های ونیرو پلی اتیلن مازندران جهت سالنهای پرورش ماهی و آبزیان

مخزن انبساط پلی اتیلن مازندران

موانع ترافیکی و جداسازی پلی اتیلن مازندران

مخزن شن و نمک پلی اتیلن مازندران

علائم راهنمایی و رانندگی پلی اتیلن مازندران

تجیزات ساختمانی شامل فرقون پلی اتیلن و استمبولی پلی اتیلن مازندران

مخازن سمپاش پلی اتیلن مازندران

قایق های پلی اتیلن مازندران ، محبوب جوانان و شکارچیان و ماهیگیران و گروه های طبیعت گرد

 

گسترده ترین طیف محصولات پلی اتیلن

 

مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن مازندران انواع مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران و مخزن سمپاش و تجیزات ساختمانی

انواع محصولات پلی اتیلن مازندران