برتری های تغذیه آبهای زیرزمینی

 برتری های زیاد داشته که در زیر از آن می توان نام برد:

  1. ذخیره نمودن آب در زیر زمین بدون پرداخت پول:زیر زمین برای ذخیره نمودن آب بدون کدام قیمت در دسترس همه می باشد، اما برخلاف برای ذخیره  نمودن آبهای سطحی این امکان میسر نیست و لازم است تا مصارف گزاف را برای اعمار ساختمانهای ذخیره وی به مصرف رسانید.
  2. مقدار ناچیز تبخیر- تعرق از آبهای زیر زمینی: در صورت ذخیره نمودن آبهای سطحی تبخیر- تعرق از سطح کاسه ذخیره خیلی زیاد بوده و مقدار آن با نظر داشت شرایط اقلیمی، توپوگرافی، ارتفاع از سطح بحر و دیگرعوامل در حدود 500 الی 2500 ملی متر در سال در کشور ثبت گردیده است که در مقایسه با مقدار بارندگی در سطح کشور خیلی زیاد می باشد.
  3. بهتر شدن کیفیت آبهای زیر زمینی از اثر تصفیه خودبخودی در نتیجه فلتر شدن و عبور از اقشار مختلف زمین: این موضوع در صورت آبهای سطحی صدق ننموده و در اکثر حالات کیفیت آن به مرور زمان کاهش یافته و حالت خیلی بدی را از نگاه کیفی به خود اختیارکند. اما برخلاف شفافیت و صفائی بیولوژیکی آبهای زیرزمینی بسیار بلند می باشد.
  4. نوسان خیلی ناچیز درجه حرارت: درجه حرارت آبهای زیر زمینی در زمستان و تابستان تقریبأ یکسان است.
  5. مناسب بودن آبهای زیر زمینی از نگاه محیط زیست:ذخیره نمودن آب در زیر زمین از فرسایش زمین و سیلابها جلوگیری نموده و رطوبت مناسب را در خاک حتی در ماه های فصل تابستان می تواند حفظ نماید.
  6. تقسیمات مساویانه آب در تمام قشر آبدار (اکوفر):آب تغذیه شده در تمام قشر آبدار (اکوفیر) به صورت مساویانه تقسیم می گردد.
  7. نیازبه انرژی کمتر برای پمپ نمودن آبهای زیرزمینی:استخراج آبهای زیر زمینی ذریعه پمپ به مقایسه پمپ نمودن آبهای سطحی خواستار انرژی کمتر می باشد. این مسأله به خاطر است که نقطه اخذ آبهای زیر زمینی می تواند تغیر نماید و به ساحه که پمپ می شود نزدیکتر حفاری گردد.
  8. استفاده از آب (احتمالأ پاک و تصفیه شده) در محل: از طریق چاه های که در حوالی محل تزریق و یا تغذیه قرار دارند، می توان آب پاک را استخراج نمود. در این حالت ضرورت به استفاده از سیستم های مغلق تصفیه آب نمی باشد، در حالات که آلوده گی های بیولوژیکی در آب موجود باشد، آن را می توان توسط شیوه های خیلی ساده و ارزان استفاده ازشیوه جوشانیدن، منحل ساختن کلورین، شعاع ماورای بنفش و دیگر شیوه ها، تصفیه و پاک نمود.
  9. عاری بودن از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی: تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی از نگاه  اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کدام مشکل نداشته و مورد قبول اهالی کشور می باشد.
  10. استفاده وسیع از نیروی بشری در امور تغذیه:اعمار ساختمانهای تغذیه، در بسیاری حالات ساده و آسان بوده و می توان از نیروی بشری استفاده اعظمی به عمل آورد که باعث ایجاد کار برای افراد بیکار گردد.