انواع مخازن سمپاش پلی اتیلن


مخزن سمپاش 100 لیتری گرد و مکعبی

مخزن سمپاش 200 و 250 لیتری

مخازن سمپاش 400 لیتری و 600 لیتری مکعبی دو طبقه