مخزن نگهداری الکل

مخزن حمل و جا به جایی الکل

مخزن مواد شیمیایی

مخزن اسید